LTF atliktas išorinis finansinių ataskaitų auditas

Lietuvos tinklinio federacijoje buvo atliktas finansinių ataskaitų už 2016 m. auditas ir pateikta nepriklausomo audito išvada. Audito išvadą pateikė išorės auditorius - uždaroji akcinė bendrovė “Audito standartas”.

Trumpai priminsime, kad po to, kai 2017 m. balandžio 8 d. ataskaitinėje konferencijoje Revizijos komisija nepateikė savo ataskaitos, LTF, siekdama tinkamo finansinių ataskaitų už praėjusius (2016 m.) metus įvertinimo, gegužės 3 d. VK posėdyje nutarimu Nr. 47 priėmė vienbalsį sprendimą - atlikti išorinį LTF finansinių ataskaitų auditą. Generalinis sekretorius buvo įpareigotas apklausti ne mažiau kaip tris audito paslaugas teikiančias įmones ir mažiausios kainos principu išrinkti išorės auditorių. Su nutarimu galima susipažinti: https://goo.gl/dJKqbH .

UAB “Audito standartas” auditorius susipažinęs su pateiktomis ataskaitomis ir reikalinga papildoma informacija vertino, ar LTF teisingai pateikė Federacijos 2016 m. finansinę padėtį ir pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose arba auditorių žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji nėra kitaip reikšmingai iškraipyta.

Auditorius, įvertinęs visą informaciją ir dokumentus, pateikė audito išvadą, kurioje sakoma, kad LTF visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikė Federacijos 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus.

Išsamiau su audito išvadomis galima susipažinti čia: http://www.ltf.lt/images/pdf/Audito_isvada_LTF_2018.pdf